X
تبلیغات
زولا

اسکرول بار


توحید
قالب وبلاگﺍﺻﻮﻝ ﺍﯾﻤﺎﻥ ﮐﻪ ﻫﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﺍﻋﺘﻘﺎﺩ ﺭﺍﺳﺦ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ :

ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﺁﯾﺎﺕ ﻗﺮﺁﻥ ﻭ ﺍﺣﺎﺩﯾﺚ ﺻﺤﯿﺢ ﻧﺒﻮﯼ؛ ﺍﺻﻮﻝ ﺍﯾﻤﺎﻥ ﺷﺶﺗﺎﻫﺴﺘﻨﺪ :

1 - ﺍﯾﻤﺎﻥ ﺑﻪ ﺍﻟﻠﻪ

 2 - ﺍﯾﻤﺎﻥ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﻼﺋﮑﻪ 

 

3 - ﺍﯾﻤﺎﻥ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽﮐﺘﺎﺑﻬﺎﯼ ﺁﺳﻤﺎنی

4 - ﺍﯾﻤﺎﻥ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮﺍﻥ ﺍﻟﻬﯽ

 5 - ﺍﯾﻤﺎﻥ ﺑﻪ ﺭﻭﺯﻗﯿﺎﻣﺖ

6 - ﺍﯾﻤﺎﻥ ﺑﻪ ﻗﻀﺎﺀ ﻭ ﻗﺪﺭ ﺍﻟﻬﯽ ﭼﻪ ﺧﯿﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ .


ﺩﻟﯿﻞ ﺍﻋﺘﻘﺎﺩ ﺑﻪ ﭘﻨﺞ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﻭﻝ:


ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎﻝ ﺩﺭ ﻗﺮﺁﻥ ﻣﻮﻣﻨﺎﻥ ﺭﺍ ﺍﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :


«ﺁﻣَﻦَﺍﻟﺮَّﺳُﻮﻝُﺑِﻤَﺎﺃُﻧْﺰِﻝَﺇِﻟَﻴْﻪِﻣِﻦْﺭَﺑِّﻪِﻭَﺍﻟْﻤُﺆْﻣِﻨُﻮﻥَﻛُﻞٌّﺁﻣَﻦَﺑِﺎﻟﻠَّﻪِﻭَﻣَﻠَﺎﺋِﻜَﺘِﻪِﻭَﻛُﺘُﺒِﻪِ ﻭَﺭُﺳُﻠِﻪِ ﻟَﺎ ﻧُﻔَﺮِّﻕُ ﺑَﻴْﻦَ ﺃَﺣَﺪٍ ﻣِﻦْ ﺭُﺳُﻠِﻪِ ﻭَﻗَﺎﻟُﻮﺍ ﺳَﻤِﻌْﻨَﺎ ﻭَﺃَﻃَﻌْﻨَﺎ ﻏُﻔْﺮَﺍﻧَﻚَﺭَﺑَّﻨَﺎﻭَﺇِﻟَﻴْﻚَ ﺍﻟْﻤَﺼِﻴﺮُ ‏» ‏( ﺑﻘﺮﻩ 285 ‏) .


ﯾﻌﻨﯽ: ‏« ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ﻭ ﻣﺆﻣﻨﺎﻥ ﺑﻪ ﺁﻧﭽﻪ ﺑﻪ ﺳﻮﻱ ﺍﻭ ﺍﺯ ﺟﺎﻧﺐ ﭘﺮﻭﺭﺩﮔﺎﺭ ﻧﺎﺯﻝ

ﺷﺪﻩ ﺍﻳﻤﺎﻥ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻭ ﻫﻤﮕﻲ ﺑﻪ: ﺍﻟﻠﻪ، ﻣﻼﺋﻜﻪ، ﻛﺘﺎﺑﻬﺎ ﻭ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮﺍﻥ ﺍﻳﻤﺎﻥ

ﺩﺍﺭﻧﺪ . ﻭ ﺑﻴﻦ ﻫﻴﭽﻜﺪﺍﻡ ﺍﺯ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮﺍﻥ ﻓﺮﻗﻲ ﻧﻤﻲﻧﻬﻨﺪ ﻭ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﻨﺪ

ﺷﻨﻴﺪﻳﻢ ﻭ ﺍﻃﺎﻋﺖ ﻛﺮﺩﻳﻢ ﭘﺮﻭﺭﺩﮔﺎﺭﺍ ﻣﺎ ﺭﺍ ﺑﺒﺨﺶ ﻭ ﺑﺎﺯﮔﺸﺖ ﻣﺎ ﺑﻪ

ﺳﻮﻱ ﺗﻮﺳﺖ ‏» .


ﻭ ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ: ‏«ﻭﺍﻟَّﺬِﻳﻦَﻳُﺆْﻣِﻨُﻮﻥَﺑِﻤَﺎﺃُﻧﺰِﻝَﺇِﻟَﻴْﻚَﻭَﻣَﺎﺃُﻧﺰِﻝَﻣِﻦﻗَﺒْﻠِﻚَﻭَﺑِﺎﻵﺧِﺮَﺓِ ﻫُﻢْ ﻳُﻮﻗِﻨُﻮﻥَ ‏» ‏( ﺑﻘﺮﻩ 4‏) .

ﯾﻌﻨﯽ: ﻭ ﻣﻮﻣﻨﺎﻥ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺁﻧﭽﻪ ﺑﺮ ﺗﻮ ‏( ﻗﺮﺁﻥ‏) ﻧﺎﺯﻝ ﺷﺪﻩ، ﻭ ﺁﻧﭽﻪ ﭘﻴﺶﺍﺯ ﺗﻮ‏(ﺑﺮ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮﺍﻥ ﭘﻴﺸﻴﻦ‏) ﻧﺎﺯﻝ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ، ﺍﻳﻤﺎﻥ ﻣﻰﺁﻭﺭﻧﺪ؛ ﻭ ﺑﻪ ﺁﺧﺮﺕﻭ

ﺭﺳﺘﺎﺧﻴﺰ ﻳﻘﻴﻦ ﺩﺍﺭﻧﺪ .


ﻭ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺻﻠﯽ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﯿﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻗﻀﺎﺀ ﻭ ﻗﺪﺭ ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺩﯾﮕﺮ

ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺍﺻﻮﻝ ﺍﯾﻤﺎﻥ ﻓﺮﻣﻮﺩﻧﺪ :

« ﺃﺧﺒﺮﻧﻲ ﻋَﻦْ ﺍﻟْﺈِﻳﻤَﺎﻥِ ﻗَﺎﻝَﺃَﻥْﺗُﺆْﻣِﻦَﺑِﺎﻟﻠَّﻪِﻭَﻣَﻠَﺎﺋِﻜَﺘِﻪِﻭَﻛُﺘُﺒِﻪِﻭَﺭُﺳُﻠِﻪِﻭَﺍﻟْﻴَﻮْﻡِ

ﺍﻟْﺂﺧِﺮِ ﻭَﺗُﺆْﻣِﻦَ ﺑِﺎﻟْﻘَﺪَﺭِ ﺧَﻴْﺮِﻩِ ﻭَﺷَﺮِّﻩِ ‏» ﺻﺤﻴﺢ ﺑﺨﺎﺭﻱ ‏( 50 ‏) ، ﻭﺻﺤﻴﺢ ﻣﺴﻠﻢ

‏( 8‏) .

ﯾﻌﻨﯽ: ‏« ‏(ﻣﺮﺩﯼ ﺍﺯ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺻﻠﯽ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﯿﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﭘﺮﺳﯿﺪ: ‏) ﻣﺮﺍ ﺍﺯ ﺍﻳﻤﺎﻥ

ﺧﺒﺮ ﺩﻩ، ﺍﻳﺸﺎﻥ ﻓﺮﻣﻮﺩﻧﺪ : ﺍﻳﻤﺎﻥ ﻋﺒﺎﺭﺕ ﺍﺳﺖ ﺍﺯ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺍﻳﻤﺎﻥ ﺑﻴﺎﻭﺭﻱ ﺑﻪ:ﻳﮕﺎﻧﮕﻲ ﺍﻟﻠﻪ، ﺑﻪ ﻣﻼﺋﻜﻪ، ﺑﻪ ﭘﻴﺎﻣـﺒﺮﺍﻥ، ﺑﻪ ﺭﻭﺯ ﻗﻴﺎﻣﺖ، ﺑﻪ ﻗﻀﺎ ﻭﻗﺪﺭ؛ ﻭﺍﻳﻤﺎﻥ ﺑﻴﺎﻭﺭﻱ ﺑﻪ ﺧﻴﺮ ﻭ ﺷﺮ ﺁﻥ ‏» .


ﭘﺲ ﺍﯾﻦ ﺷﺶ ﻣﻮﺭﺩ ﺟﺰﻭ ﺍﺻﻮﻟﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺍﯾﻤﺎﻥ ﺑﺪﻭﻥ ﺍﻋﺘﻘﺎﺩ ﺩﺍﺷﺘﻦﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﮐﺎﻣﻞ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ ﻭ ﺧﺪﺍﯼ ﻣﺘﻌﺎﻝ ﻫﯿﭻ ﻋﻬﺪﯼ ﺑﺎ ﻭﯼ ﺩﺭ ﺳﺮﺍﯼﻗﯿﺎﻣﺖ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﺩﺍﺷﺖ، ﻭ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺷﺶ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﻪ ﺍﺻﻮﻝﺍﯾﻤﺎﻥ ﺑﯿﺎﻓﺰﺍﯾﻨﺪ، ﻫﯿﭻ ﺑﺮﻫﺎﻧﯽ ﺍﺯ ﺳﻮﯼ ﺧﺪﺍ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ ﺟﺰ ﭘﯿﺮﻭﯼ ﺍﺯ ﮔﻤﺎﻥﺑﺎﻃﻞ

[ چهارشنبه 11 شهریور 1394 ] [ 23:05 ] [ عبدالله ] [ نظرات (0) ]
.: Weblog Themes By WeblogSkin :.
آرشیو مطالب
آمار سایت
تعداد بازدید ها: 1820

خطاطی نستعلیق آنلاین