X
تبلیغات
زولا

اسکرول بار


توحید
قالب وبلاگ

وقت ذبح قربانی


ﻭﻗﺖ ﺫﺑﺢ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺍﺯ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺍﺗﻤﺎﻡ ﻧﻤﺎﺯ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﻋﯿﺪ ﻗﺮﺑﺎﻥ ‏(ﺩﻫﻢ ﺫﯼ

ﺍﻟﺤﺠﻪ ‏) ﺷﺮﻭﻉ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ، ﻭ ﺑﺎ ﻏﺮﻭﺏ ﺧﻮﺭﺷﯿﺪ ﺩﺭ ﺭﻭﺯ ﺳﯿﺰﺩﻫﻢ ﺫﯼ

ﺍﻟﺤﺠﻪ ﺑﻪ ﺍﺗﻤﺎﻡ ﻣﯽ ﺭﺳﺪ، ﺑﺎ ﺍﯾﻦ ﺣﺴﺎﺏ ﺯﻣﺎﻥ ﺫﺑﺢ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﭼﻬﺎﺭ ﺭﻭﺯ

ﺍﺳﺖ : ﺭﻭﺯ ﻋﯿﺪ ﻗﺮﺑﺎﻥ، ﻭ ﺳﻪ ﺭﻭﺯ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺁﻥ ‏(ﮐﻪ ﺍﯾﻦ ﺳﻪ ﺭﻭﺯ ﺭﺍ ﺍﯾﺎﻡ

ﺍﻟﺘﺸﺮﯾﻖ ﮔﻮﯾﻨﺪ‏) .

ﺍﮔﺮ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺍﻭﻗﺎﺕ ﺫﺑﺢ ﺷﻮﺩ، ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺷﻤﺮﺩﻩ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ

ﺷﺪ، ﺑﻠﮑﻪ ﺻﺪﻗﻪ ﺍﺳﺖ .

ﻭ ﺍﻣﺎ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻭﻗﺖ ﺁﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻧﻤﺎﺯ ﻋﯿﺪ ﺫﺑﺢ ﺷﻮﺩ، ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ

ﺭﺳﻮﻝ ﺧﺪﺍ ﺻﻠﯽ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﯿﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺮﺩﻧﺪ، ﺍﺯ ﺟﺎﺑﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪﺍﻟﻠﻪ

ﺭﺿﯽ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ ﺭﻭﺍﯾﺖ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ : ‏« ﺷَﻬِﺪْﺕُ ﻣَﻊَ ﺍﻟﻨَّﺒِﯽِّ ﺻَﻠَّﯽ ﺍﻟﻠَّﻪُ

ﻋَﻠَﯿْﻪِ ﻭَﺳَﻠَّﻢَ ﺍﻷَﺿْﺤَﯽ ﺑِﺎﻟْﻤُﺼَﻠَّﯽ ﻓَﻠَﻤَّﺎ ﻗَﻀَﯽ ﺧُﻄْﺒَﺘَﻪُ ﻧَﺰَﻝَ ﻋَﻦْ ﻣِﻨْﺒَﺮِﻩِ ﻓَﺄُﺗِﯽَ

ﺑِﮑَﺒْﺶٍ ﻓَﺬَﺑَﺤَﻪُ ﺭَﺳُﻮﻝُ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﺻَﻠَّﯽ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﻋَﻠَﯿْﻪِ ﻭَﺳَﻠَّﻢَ ﺑِﯿَﺪِﻩِ ﻭَﻗَﺎﻝَ ﺑِﺴْﻢِ ﺍﻟﻠَّﻪِ

ﻭَﺍﻟﻠَّﻪُ ﺃَﮐْﺒَﺮُ ﻫَﺬَﺍ ﻋَﻨِّﯽ ﻭَﻋَﻤَّﻦْ ﻟَﻢْ ﯾُﻀَﺢِّ ﻣِﻦْ ﺃُﻣَّﺘِﯽ ‏» ﺗﺮﻣﺬﯼ ‏( 1521‏) .

ﯾﻌﻨﯽ : ‏«ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺭﺳﻮﻝ ﺧﺪﺍ ﺻﻠﯽ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﯿﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻧﻤﺎﺯ ﻋﯿﺪ ﻗﺮﺑﺎﻥ ﺭﺍ

ﺩﺭ ﻣﺼﻠﯽ ﺧﻮﺍﻧﺪﯾﻢ، ﻭﻗﺘﯽ ﺧﻄﺒﻪ ﺭﺍ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎﻥ ﺭﺳﺎﻧﯿﺪ ﺍﺯ ﻣﻨﺒﺮﺷﺎﻥ

ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺁﻣﺪﻧﺪ ﻭ ﻗﻮﭼﯽ ﺁﻭﺭﺩﻧﺪ ﻭ ﺭﺳﻮﻝ ﺧﺪﺍ ﺻﻠﯽ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﯿﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺑﺎ

ﺩﺳﺘﺶ ﺁﻧﺮﺍ ﺫﺑﺢ ﻧﻤﻮﺩ ﻭ ﮔﻔﺖ : ﺑﺴﻢ ﺍﻟﻠﻪ ﻭﺍﻟﻠﻪ ﺍﮐﺒﺮ، ﺍﯾﻦ ﺍﺯ ‏( ﻃﺮﻑ‏) ﻣﻦ

ﻭ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺍﺯ ﺍﻣﺘﻢ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻧﮑﺮﺩﻧﺪ‏» .

ﻭ ﺳﻨﺖ ﺍﺳﺖ ﺍﻭﻟﯿﻦ ﭼﯿﺰﯼ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺭﻭﺯ ﻋﯿﺪ ﻣﯽ ﺧﻮﺭﺩ، ﺍﺯ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ

ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺨﻮﺭﺩ، ﺍﻣﺎﻡ ﺍﺣﻤﺪ ﺍﺯ ﺑﺮﯾﺪﻩ ﺭﺿﯽ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ ﺭﻭﺍﯾﺖ ﮐﺮﺩﻩ ﮐﻪ

ﮔﻔﺖ : ‏« ﮐَﺎﻥَ ﺭَﺳُﻮﻝُ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﺻَﻠَّﯽ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﻋَﻠَﯿْﻪِ ﻭَﺳَﻠَّﻢَ ﻻ ﯾَﻐْﺪُﻭ ﯾَﻮْﻡَ ﺍﻟْﻔِﻄْﺮِ ﺣَﺘَّﯽ

ﯾَﺄْﮐُﻞَ، ﻭَﻻ ﯾَﺄْﮐُﻞُ ﯾَﻮْﻡَ ﺍﻷَﺿْﺤَﯽ ﺣَﺘَّﯽ ﯾَﺮْﺟِﻊَ، ﻓَﯿَﺄْﮐُﻞَ ﻣِﻦْ ﺃُﺿْﺤِﯿَّﺘِﻪِ ‏» ﻣﺴﻨﺪ

ﺃﺣﻤﺪ ‏( 22475‏) .

ﯾﻌﻨﯽ : ‏« ﺭﺳﻮﻝ ﺧﺪﺍ ﺻﻠﯽ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﯿﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺩﺭ ﺭﻭﺯ ﻋﯿﺪ ﻓﻄﺮ ﺗﺎ ﭼﯿﺰﯼ

ﻧﻤﯽ ﺧﻮﺭﺩ ‏( ﭼﻨﺪ ﻋﺪﺩ ﺧﺮﻣﺎ‏) ﺍﺯ ﺧﺎﻧﻪ ‏( ﺑﺮﺍﯼ ﻧﻤﺎﺯ ‏) ﺑﯿﺮﻭﻥ ﻧﻤﯽ ﺷﺪ، ﻭ

ﺩﺭ ﺭﻭﺯ ﻋﯿﺪ ﻗﺮﺑﺎﻥ ﭼﯿﺰﯼ ﻧﻤﯽ ﺧﻮﺭﺩ ﺗﺎ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺍﺯ ‏( ﻧﻤﺎﺯ ﻋﯿﺪ ‏) ﺑﺎﺯﻣﯽ

ﮔﺸﺖ، ﻭ ﺍﺯ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺍﺵ ﻣﯽ ﺧﻮﺭﺩ ‏» .


ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺫﺑﺢ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺩﺭ ﺷﺐ ﻭ ﺭﻭﺯ ﺟﺎﯾﺰ ﺍﺳﺖ، ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺩﺭ ﺭﻭﺯ ﺍﻭﻻﺗﺮ

ﺍﺳﺖ، ﻭ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺧﻄﺒﻪ ﺭﻭﺯ ﻋﯿﺪ ﺍﻓﻀﻞ ﺗﺮ ﺍﺳﺖ ..‏» . ﺑﺎ ﺍﺧﺘﺼﺎﺭ


www.islampp.com

[ یکشنبه 29 شهریور 1394 ] [ 00:23 ] [ عبدالله ] [ نظرات (0) ]
.: Weblog Themes By WeblogSkin :.
آرشیو مطالب
آمار سایت
تعداد بازدید ها: 1820

خطاطی نستعلیق آنلاین